اجرای ترکیش مارش با چشمان بسته در کنسرت بزرگداشت موزار 3:56