کلیپ چهارم ازمجموعه دوم حافظ خوانی باصدای استادگرمارودی 2:36