خدا با ماست(وعده ی خدا به قوم موسی (ع)//امام خامنه ای 4:15