دومین دوره جایزه مصطفی (ص)، بزرگترین رویداد علمی فرهنگی 0:28