تحقق رویای راه رفتن معلولان با ربات اسکلت خارجی اکسوپد 2:02