دوباره جای رامبد و جناب خان عوض شد!!! (رفاقت) 0:10