تاثیر شوخ طبعی در سخنرانی / آموزش سخنرانی - قسمت ششم 1:35