خنده دارترین شوخی مجری رو صحنه ( مرتضی حسینی ، ریوندی) 7:06