شکمویی و شبکه های اجتماعی | آزیتا هوشیار | تداکس تهران 17:50