عمل بسته دیسک کمر در بیمار مبتلا به تنگی کانال نخاعی 1:49