حالت اسکن آزاد برای استفاده از اسکنر سه بعدی EinScan-S 8:36