ویدئو شماره 2 : تنظیم صندلی و چگونگی گرفتن پدالها

2:00