مدل 3 بعدی تجاری - N10 - مجتمع تجاری اداری مسکونی 1:40