صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد از دیدار با استقلال تهران 1:55