معلم اسپانیایی: امام خمینی(س) شخصی موثر و مهم در تاریخ این سرزمین بود 0:37