2 - ویئو ایران خانه سلمان از گروه سرود نسیم قدر - ویدئو از آتلیه عکس و فیلم گروه هنری و خدماتی اندیشه نو 2:45