از فرفره فروشی تا مدیرت فروشگاه های سی دی سنتر 6:54