کلیپ شماره 8 - دکتر شهریار یحیوی - بیهوشی در جراحی بینی 6:52