قایق رباتی کوچک با کمک امواج، جریان اقیانوس را تشخیص می دهد 2:12