مستند دفاع مقدس{حمله موشکی مدرسه پیروز بهبهان} 1:54