ساخت دنده بول هلیکال برای گیربکس هلیکال 90 درجه عمود 1:13