تاثیرات کوچینگ و آموزش آن در زندگی از زبان خانم ونوس روشن

3:56