توماس آندرس در شبکه 2014 ZDF (برنامه Fernsehgarten)- سه 6:54