سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه سیزدهم 1:36:10