عزاداری شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر امام خمینی 2:00