مدیریك اپلیكیشن:صداوسیما گفت ٥٠ درصد سهام را به من بده! 1:18