خاطره مرحوم انوشیروان ارجمند از دیدار با امام خامنه ای 2:13