رزمایش رزمندگان مجاهد یمنی برای دفاع از سواحل یمن 1:27