حاج شیخ حسین انصاریان.طرح دشمنان برای نابودی اسلام 7:32