بازیگر خردسال بمب یک عاشقانه : همه گفتن عالی بودم 2:13