برداشت پاییزه ماهی کوی از برکه های خاکی مزرعه Konishi 8:31