راه رفتن بیمار ام اس با ربات اکسوپد پس از هشت ماه 1:43