گزارش تلویزیونی فرازها را فرمانده و نشیب ها را شکیبا 7:09