مصداق عینی " ان تنصروا الله ینصرکم" در جنگ33 روزه 1:13