کنسرت تکنوازی شاه تار در برکلی (آمریکا) - شیرزاد شریف 19:29