آموزش Sass، تفاوت متغیرها در CSS و Sass و بررسی تابع Calc 14:41