جالب!! در ایران زنده خوب نداریم و مرده بد نداریم 0:43