اهدای جهیزیه به همت خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد 0:16