فیلم افتتاحیه پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشکده بهداشت 2:36