"خوب شیم" - این قسمت "قلیان ها به دانشگاه می روند!" 2:25