کشتی با چوخه بنی هاشم برغمد سال 1390 - قسمت چهارم 36:19