تفاوت و مقایسه سبک های گیتار کلاسیک، پاپ و فلامنکو 6:17