باج افزار Wannacrypt در ایران و راه کار مقابله با آن 5:08