تهران شناسی : وقایع ، فتح تهران و عزل محمد علی شاه 2:33