کلیپ - میدان کبیر محمدیه عاشورای حسینی سال 1394 (نایین) 6:07