تعویض کامل مفصل لگن دوطرفه همراه با فیکساسیون مهره های کمر 2:05