کیت فلزیاب پالسی وایکینگ پرو 1.8.0 با تفکیک و امکانات پیشرفته 2:51