سنت یا غفلت1(سنت یا بدعت1)-عزاداری های افراطی قمه زنی 3:44