آواهای عجیب ستاره های تازه ای به نام کاکوبند - اختصاصی 12:13