معرفی بازارهای مالی (۲۵) - نوآوری در بازارهای مالی 4:42